29 comments on “INTRODUCING OROMIA MEDIA NETWORK

 1. Miidiyaan haaraan kun dhaabachuun isaa oduu gammachiisaa dha. haata’u malee armaan duras miidiyaaleen oromoo hedduun dhabatanii jiru. Miidiyaan kanneen turan irraa jabaa ta’ee hojjechuuf yoo of qopheessuu qaba. Fakkeenyaaf
  1. Jaalaluma ummata ofiif (ummata Oromoof) qabanirraa ka’uun olola sobaa ykn shakkisiisaa irraa of eeguu. Safuu/ethics/ gaazexeessaa irraa eegamu guutanii hojjechuu qabu.
  2. Madda galii jabaa fi ittifufinsa qabu haala argachuu danda’u irratti hojjechuu
  3. Ummata oromoo qofa utuu hintaane ummattoota cunqurfamoo kabiroos haala itti tajaajilu irratti hojjechuu
  4. yaada ummattoota gidduutti araara buusuu danda’u malee ibiddaa fi cidii walitti godhu irratti xiyyeeffachuun eenyuunuu hinfayyadu. Keessumaayyuu jalqaba irratti haala ummata oromoo gidduutti dhimmoota jajjaboo irratti waliigalteen “consensus”uumamu irratti hojjechuu.

 2. Jalabultii calqaba OMN hedduu hordofaan ture. Baay’een gammades oduu akkasii yommuun dhagahu! Kunoo gammachuun koo dachaa ta’e yoon calqaba sagantaasaa daaw’adhu. Akkuma kaayyoo miidiyaa kanaarraa dhageenye bakka jirru hundatti sagantaa barsiisaa, bashannansiisaa fi nus akka kuuwwanii ergaa hawaasa keenya jijjiiru kan ittiin dhageenyuu fi dabarsinu akka ta’u amantaanan eega. Garuu hoggansi miidiyaa kanaa adaraa oromummaa:
  1. Yoo dandeenye laphee alagaa illee dandeettiin hannee gara kaayyoo keenya borii galmaan ga’uutti kan nu geessu daandii saaquu,
  2. Oromoon eessa, haalaa fi ta’ii kamiyyuu keessa jiru eenyummaa fi waliif ta’uu oromummaatti amanee akka walitti dhiyaatu of eeggannoon hojjechuu,
  3.

 3. Midiyaan kun banamuun carraa guddaa ummata Oromoot jedheen laala. Jalqaba midiyyichi sagalee ummata Oromoo ta’uun tokkummaan cimaan hawaasa Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jidduu akka uumamu gochuu.

 4. Yaa qopheesiitoota saggaanta omn.akkam nagaya.f.wan bareedduraa jirtaani halaan itti fuffaa.jabadha jajjabbadhaa.nabaruudhaf ifiin issaan barssisaa.Abdi bakar.haraar.irraa baraadhuu:

 5. Duran dursee qopheesitinii sangataa OmN jalalii kiyaa kan onnee koora burqee bakaa jirtanitii isin ha qaqabuu wwah hundafu obsaa nuh kanu midiyan kun cufamun bayee nah gadisise garu hundinu tan rabin jee male tatuu isin hangaa dandametii banuf akka itti nuh jabatan rabin isin biraa ha dhabatu gargarsasatinii galatomaa
  idon jiradhu magala
  makaa

 6. duran dursee isin haagayu nageenyi koo kan Oromummaa qopheessitoota sagantaa OMN Iitti ansun yaada koon akka itti anutti kaaya dhageetti guddaa qabduu kanaaf ummanni keenyaa isin dhageeffata waan baayyee baraniiru jajabadhaa kanumaa itti fufaa

 7. Midea kana baayen jalladha tv tiin hin agarre garuu kunoo bareffamaan internet irra nan dubisa, mee adaraakessan kallatti dishin irra oluu fii friquency isaa naa’ergaa! baayen isiin jaaladha galatomaa.

 8. akkam jirtuu yaa qopheesitoota qophii omn nagaa keessanii garaan annan nu dhugee qabanoofnee media kana arguun keenyaa isinillee qabanawaa jaranaa jabaadhaa ‘ lafa maayilaa kumaa deemuuf tarkaanfiin jalqaban jedhan ‘waarriiadiin kanaaf kun jalqaba adunyaa fudhachuun keenya hin ooluu ‘optimistii’oromoonii isin jaalannaa

 9. Dhugaatti Dhaabbachuun miidiyaa keenyaa kun bay’ee bay’ee nu Gammachiiseera. Nuuf Jiraadh. Hin Deebinu Duubatti Lafeen Lafeef

 10. Akkam jirtu yaa warra qophesitota OMN nagaan kenyaa lafa jirtanit isin haa qaqqabu.
  Jabadhaa hojjedha kan caalutuu isin ,nun hafaatii,kan hojetanif immoo galatii koo fi kaa ummata koo guddadhaa.

 11. Akkam Jirtan ya qophesitoota OMN Midiiyaan kun ijaa fi gurraa ummaata Oromooti kanaaf OROMOON Keessa fi Alaan Bahaafi Dhihaan Kabaafi Kibbaan Wal Qunamee Qaama Rakkoo isaa Furmaata Barbaadun Dirqaama Hundaa Keenyaati Galatoma!!!

 12. OMN Jaabadhu galata kee Bilisummaan Galaa warraa guyyaa Bilisummaa gammadu Rabbiin isiin haa goodhu Fagoo miiti Ammaati argaadha dachii Oromiiyaa Galatoma AhmadTaju Galamso Lixa Hararge

 13. Baga Jala bultii Ayaana Guyyaa Gootota fi akkasumasa Ayaana Odaa Bultum waliin isiiniin gahe Gadaan!!! Gadaa Bilisummaa!!!!! OROMOON Wal Waama Dhamsa Dabarsaa Galatoma!!!!!!!!

 14. Dhugaatti OMN kun ijaaf gurraa ummaata Oromooti yaada keenya sin wal-garee kan faago fi dhihoo wal-jiijjiiree kanaaf SQBO galmaan akka geenyu shakki hin qabnu midea haraya wajjiin jiraamun Bilisummaa Oromiiyaa dhugoomsun fagoo miti

 15. Hunda durse nagaan waqayyo isiinif haa ta’u! isin abdi uummata oromoti nuti kan isinirra eegnu qophi bal’a fi sirboota sabbontota(Siyaasa).irra deddebi kanas itti yaada! odeeffano heddutu jira garuu akkamitti isinin geenya? bilbila keessan kan bilisa nuu himaa!

 16. Jaalatamtoota Keenyaa Qopheesitota OMN Baayyee sii jaalana Oduu Harawaa Sirboota Qabsof Hamiile Qabaan Akka itti Dabaalan Kaabajaan Abdii Fiixe Gaafana? Jilli Obboo Leencoo Lataa Bakka jiruu Yaada akka nuf Ibsuu barbaana Galatoma Hundii keesan

 17. Akkam Jirtuu Qopheesitota OMN Heedu Gammaane akka feenutti isin dawwane News Oduule jiraan dhageenye Sirbaas Caqasne OMN Simaacha Gamaachu Teenya ibsana Warra OMN waan nuuti Oromiiyaarraa Ergiinu nuf Dabarsa Televeisionan Galatoma!!!

 18. Qophesiitota Qophi OMN Heduu isiinirraa gammane OMN Qilensa Oromiiyaa mara tohate salphaati gurra Ummaata Oromo Kan Baadiyaa.Magaala fi Biiyyaa Keesaaf Alaan wal argani akka marii godhaan tasiisun kun OMN Dhugaatti maal haa ji’uun Jabaadha galatoma

 19. Waanuma Itiyoophia takkitumarre gaarii hin dubbatanii . Media ummata jettan immoo OMN . media shororkesati malee. I my self love oromia. But We do not need extremist!!! See the tigrai people they are working hard for their region to develop their region, but when we come to oromia they develop hate,jealousy.

 20. #OMN Ugguuramun Garaan nu gubaate ijaaf gurraa keenya akkamiin hubaatte maaf na daawwatta califte hin dubbatu Afaan Qabate Obsan dhaabatani maal Eguuf Guyyaa Lakkawatani kaatani mancaftani Waayyaane Marsiitani Kanaaf hin bellamnu Arruma Jalqabudhani

 21. Yaa ilmaan Oromo kan QBOtiif waareegaman amma MasterPilaan Finfiinneentiif waayaaneen duguuggaa shanyii nurraatti gaggeesa jirtuuf furmaata barbaaduun dirqaama lammii hunda akka tahe hubaatamu qaba Dhiiga baratoota harka duwwaa dhumaaniif QBO…..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s