8 comments on “Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa)

  1. guddaa galatoomi ammalle tanaan qubbesi kee seenaa fi dhugaa jiru baasutti hin qoorin garuu there is additional information by whom it dies as i read from but not specied ”qabsoon oroomo essa karam” by Tullu Goleetin….

    • Eeyyee dhugaa dha kan hafee jiruu illee namni kana barreessee tessoo isaa gara dhumaarratti ibsee waan jiruuf utuu gaafattee odeeffannoo akka argaachuu dandeessuu shakkii hin qabu

      • Seenaan ati dabarsite baay`ee kan namatti dhaga`amudha ayiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. Qaroo koo/hidda koo/ sanyii kiyya baay’ee galatoomi, seenaa nama kanaa baruuf baay’een barbaadaa ture, garuu amma hunda isaa dubbisee, seenaa isaafii bu’ura inni oromoof kaa’e hubadheen jira. rabbi umurii kee haa dheeressu,jiraadhu dhiiga tiyya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s