6 comments on “Author Abdi Fite Questions: “Are You Oromo or Ethiopian First?”

  1. Haageettu nagenyi koo tan onnerraa maddite kabajamaaf ulfaataa jalatamaa obboo abdii fixee kanaa olisi osoo sifaarsee jechannaa hanqata malee sittinguddatu sochii nafxanyoonni ilmaan oromoo irratti ta’e jedhanii duula jibbaa Oofutti akka jiran biyya keessaa fi biyya alaa Iirratis hunddi keenya argutti jirra kanaan wolqabatee qabsoon ati godhujjirtu waan xiqqaamit ummata duula gama adda addatiin nutti kan akka mataan isaanii lafa laluu godhuu keyssatti shoora guddaa taphateerta fk seenaa isaanii fokkataa ummata oromiyatif ummata addunyaatif guddaa ibsiterta seenaa dhugaa irratti hunddaayun ilmaan oromoo seenaa ofii hin beeknes barsiisuun ka dagatemmoo yaadachiisuun galata guddaa nuuf Oolteerta! Kanaafan siinjedhe seenaa qabsaawota oromoo keessa akka cimatti galteerta ammas jabaadhu waan dhihoo tana nakoflisiiserraa waan tokko isiniif hima umman amaraa abdiin itti dukkanooftee waanta’an eega dhaban booda gaafiif deebii abdii murannaa kononel mangistuu h/maram waliin taasisan ture namni riqqichi fudhate hoomacha qabata akkuma jedhan san namicha yeroo ammaa halkaniif guyyaa addan hin beynee waayee biyyaa gafatan kanaaf ummatattin dhamaaterti kajedhuuf! dhumarratti dhibee haaraya kadura nuhin beekne Dr johar siraj argan saniin worri qabamtan dhibeen sun dhibee dawaa qabdu waan hin taaneef osoo hedduu hinccinqatin daftanii du’uu isinii woyya maqaan dhibee sanii oromoo fobiyaa jedhama !! Gadaan gadaa oromoo haataatuu nagayatti!

  2. l not soveingth people for oromia population why baecuse lt good liberation struggle free from oromia lam disappointment oppressad oromoo why individual map oromoo people

  3. Abdi akkam nagaa keedha? Rakkina gudda kessaan jira kun immo waan miseensa ta’u didef an hojjeta KFO DHA L/W ANAA HARUU IRRA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s