5 comments on “Xalayaa seenaa dhugaa ibsu moo kan Oromummaa diiguuf qophaaye dha?

  1. Deebii gaariidha,ulfaadhaa. Diinnii gaafa tokkollee akka nuuf hin rafne beekamadhaa, garuu nuti wantoota bicuu saboontonni dhuunfaadhaan ka’anii barreessan malee wanti diinaaf deebii kennaa jirru hin jiru. kanaafuu mee akkanumatti itti jabaadhaa, isaan waan baay’ee jedhuu. Waan baa’ee jedhan kanaaf immoo jabaannee deebsuufii qabna. Dhumarratti ammaallee uumata oromoo akka gowoomsaa jiran barree uumata keenya kallattii argane kamiinuu akka isaan maalummaa diinaa akka bara gochuun itti cimuu qabna. Isaan waan baay’ee nuun jedhu wal-irraa alchinee, waliin nyaannee, waan hunda waliin taanee jedhanii uumata keenya gowwomisanii akka Itoophiyummaa hawwan taasisaa jiru kanaafuu nuti har’a jabaannee kana uumata keenya barsiisuu qabna jedhee yaada koo xumura

    Injifannoo Uunata oromoof

    Leencoo Tolaa Roobii

  2. Abdii Boruu: tooftaa ergamtuun habashaa Fiqire Tolosa dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanta’aan ADOf xalayaa karoora garbummaa Oromoo of keessaa qabu baafatte dhufuu ishee ifa baastee gurraan nuga’uu keetiif galati kee bilisummaa haata’u. Kan hafees tooftaa garboomfataa faana bu’ii gurraan nuga’iin siin jedha. Waa’ee Dr.Fiqiree Tolosa immoo itti hin mufatinaa.Maaliif jennaan hokkoon gama isheetti harkifti jedhama,Oromoon Dokteera akkasii dhalfattee,dhaltee,barsiifattee hinqabduu ilma habashaati hinshakkinaa,tooftaa dulloomaa kan akaakileefi akaakayyuu isaanii qabate dhufee malee wanta biraa miti. Garuu akka ilma Oromoo tokkootti kan nagaddisiise afuuftuun,kashilabbeen,salphoon,yartuun,gadheen ofiifuu seenaa hinqabnee Seenaa saba Oromoofi Oromummaa awwaalaatii seenaa habashaa gabbisuufi ijaaruuf beektota Dr.Oromoo keenyaaf xalayaa karoora kolonii of keessaa qabuu kana barreessuu isheetu nagaddisiise.

  3. Nama dhiba! Waa’ee qubee Oromoon har’a itti fayyadamaa jiruu irratti yaadni inni kaase hunda caalaa na aarseera. Deebiin ati ibsiteefis gahaa natti hin fakkaatu. Inni ‘qubee biyyattiitti uumame’ jechuudhaan akka nuti qubee habashootaatti fayyadamnuuf dhiibbaa nurratti godha. Qubee sheek Bakirii Saphaloo afaan oromoof uume maalif akka ukkaamame nuuf ibsuu danda’aa laata? Moo qubeen Oromoon uumame qubee biyyattii ta’uu hin danda’u ture? Gochi sheek Bakirii ija mootii H/sillaaseetiin maalif akka yakkaatti ilaalame? Sheek Bakiriin maalif dararamani? Inni lammaffaan; nuti ‘qubee biyyatti’ jechuudhaan kan isaanii akka guddisnu gochuuf hamma yaadu, namichi kana barreesse maalif waa’ee qooqa keenyaa hin yaadu? Qooqni keenya qooqa Afrikaa irratti lammaffaa (nama baay’eetiin haasa’amuudhaan) akka ta’eefi otuu isaaniin hin hacuucamnee ta’eeti afaan hojii Afrikaa akka ta’uuf danda’u ture hin beekuu? Qooqa saba bal’aa kanaan haasa’amu immoo qooqa hojii biyyatti guutammaatti itti fayyadamnu gochuuf maalif hin yaadu? Dhuma irratti ‘HARREEN IJA GURGUDDAA QABA MALEE FAGEESSEE HIN ARGU, GURRA GURGUDDAA QABA MALEES BAAY’EE HIN DHAGA’U!!’

  4. Nama dhiba! Waa’ee qubee Oromoon har’a itti fayyadamaa jiruu irratti yaadni inni kaase hunda caalaa na aarseera. Deebiin ati ibsiteefis gahaa natti hin fakkaatu. Inni ‘qubee biyyattiitti uumame’ jechuudhaan akka nuti qubee habashootaatti fayyadamnuuf dhiibbaa nurratti godha. Qubee sheek Bakirii Saphaloo afaan oromoof uume maalif akka ukkaamame nuuf ibsuu danda’aa laata? Moo qubeen Oromoon uumame qubee biyyattii ta’uu hin danda’u ture? Gochi sheek Bakirii ija mootii H/sillaaseetiin maalif akka yakkaatti ilaalame? Sheek Bakiriin maalif dararamani? Inni lammaffaan; hamma kana yaadu, namichi kana barreesse maalif waa’ee qooqa keenyaa hin yaadu? Qooqni keenya qooqa Afrikaa irratti lammaffaa (nama baay’eetiin haasa’amuudhaan) akka ta’eefi otuu isaaniin hin hacuucamnee ta’eeti afaan hojii Afrikaa akka ta’uuf danda’u ture hin beekuu? Qooqa saba bal’aa kanaan haasa’amu immoo qooqa hojii biyyatti guutammaatti itti fayyadamnu gochuuf maalif hin yaadu? Dhuma irratti ‘HARREEN IJA GURGUDDAA QABA MALEE FAGEESSEE HIN ARGU, GURRA GURGUDDAA QABA MALEES BAAY’EE HIN DHAGA’U!!’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s